PRAVILA PRIVATNOSTI MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZNANSTVENIKA I STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (IAESP)

Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša , OIB: 17680025101, upisano u Registar udruga, pod registarskim brojem 5655048 (dalje u tekstu Udruženje) poštuje Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici (dalje u tekstu webstranica). U tom smislu, Udruženje djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka. Udruženje je autor ovih Pravila privatnosti te odredilo svrhe i sredstva obrade.

Udruženje na zakonit način ispunjava svoje obveze iz UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu Uredba) s obzirom na zakonitost i sigurnost obrade i ostvarivanje prava ispitanika. Ova Pravila privatnosti daju uvid u naše postupke u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

OSOBNI PODACI – PRIKUPLJE I NAMJENA

„Osobni podaci” informacije su pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno uz ne pretjerani angažman. Osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije. To mogu biti i identifikatori kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web-mjesta, formulara, aplikacija, usluga koje nudimo. Ponekad nam dajete izravno, mi ih prikupljamo kada upotrebljavate kolačiće, a moguće je da nam Vaše podatke učini dostupnim i netko treći. U sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za: (I) izvršenje ugovora (npr. za potrebe izvršenja usluge koju ostvarujete putem web-mjesta/članarine); (II) pružanje usluge koju ste zatražili (npr. slanje obavijesti); (III) ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje ponuda i računa).

Neispunjavanje polja označenih zvjezdicom može utjecati na našu mogućnost pružanja usluga i proizvoda.

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka pravne osnove su izrijekom navedene i one mogu biti: Vaša suglasnost na obradu, naš legitimni interes za obradu, izvršenje ugovora sa nama ili pak moramo prikupiti informacije prije zaključenja ugovora sa nama, ili na koncu to može biti i naša zakonska obveza koju nam je odredio zakonodavac. Udruženje neće prikupljati Vaše osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno.

Od ovoga su izuzeti određeni osobni podaci prikupljeni putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web-stranice, a čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod izvršenja narudžbe ili prijave) te njihov opseg neće biti širi nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima.

Ukoliko ne želite dati Vaše osobne podatke (osim osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete internetskoj stranici) i dalje možete pristupiti našim web stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim događanjima, prijaviti, aktivirati ili koristiti određenu uslugu ili dobiti informacije o određenom događanju i kontaktirati nas.

U slučaju utvrđivanja prijevare može uslijediti: (i) odgoda obrade zahtjeva za uslugu; (ii) ograničenje ili odbijanje usluge narudžbe.

Kad prikupljamo vaše osobne podatke jer su nam nužni za naše poslovanje ili kad Vi dragovoljno ih dijelite s nama, obrađujemo ih u skladu s ovim Pravilima. Pažljivo pročitajte ove informacije. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na iaesp.eu@gmail.com.

Društvene mreže

Udruženje prikuplja osobne podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) te ih može kontaktirati putem e-maila i poruka. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice odbijanja pružanja Vaših osobnih podataka. Kada dajete Vaše osobne podatke, ograničit ćemo njihovu obradu za svrhu u koju su prikupljeni u skladu s uvjetima Pravila privatnosti. Svrhe u koje obrađujemo Vaše osobne podatke uključuju:

 1. poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu za učlanjenje (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, obrađivanje Vašeg zahtjeva, komuniciranje s Vama o Vašim aktivnostima u Udruženju, obrađivanje osobne molbe ili prijave za posao/volontiranje /upis u članstvo Udruženja),
 2. istraživanje sumnje na kršenje bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, Pravila privatnosti ili prava trećih strana, ili istraživanje bilo kakvog ponašanja koje smatramo ili za koje Udruženje sumnja da je neprikladno,
 3. pridržavanje zakonske obveze kojoj Udruženje podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom),
 4. za potrebe pravnih postupaka ili u vezi s njima – ostvarenje ili zaštitu zakonskih prava,
 5. slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirane (pozivi bez operatora) ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika,
 6. fotografiranje/snimanje sudionika na događanjima koje organizira Udruženje ili druga institucija u čijoj organizaciji sudjeluje Udruženje, temeljem privole ili legitimnog interesa sudionika, a u svrhu promocije događaja.

Davanje osobnih podataka za gore navedene svrhe od 1. do 5. je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Udruženje da sklopi članstvo s Vama, da odgovori na Vaše zahtjeve, da Vam pruži uslugu, da zaprimi i obradi Vašu prijavu za određeno događanje i da se pridržava pravnih obveza kojima Udruženje podliježe.

Davanje osobnih podataka za svrhe opisane u točkama 5. i 6. je također dobrovoljno; nedavanje takvih osobnih podataka ili prigovor obradi osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na Vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Udruženje da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da objavi Vaše fotografije. Mi Vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrada Vaših daljnjih/drugih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za pojedine aktivnosti obrade, imate pravo u svakom trenutku povući privolu. U tom slučaju više nećemo obrađivati osobne podatke za čiju obradu ste nam obradu dali privolu te stoga možda nećete više imati pristup nekim pogodnostima.Međutim, u pojedinim slučajevima povlačenja privole, Vaše osobne podatke mogli bismo i dalje držati pohranjenima kako bismo zadržali mogućnost dokazivanja Vašeg postupka povlačenja privole i našeg postupanja u skladu s tim zahtjevom. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

POHRANA PODATAKA

Udruženje će obrađivati Vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 3., a kada je vrijeme čuvanja određeno primjenjivim zakonom, Udruženje će zadržati Vaše osobne podatke za vrijeme koje taj zakon određuje odnosno dopušta. Tako se, na primjer, podaci o poslovnim suradnicima i podaci u vezi s marketingom čuvaju najmanje 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine u kojoj je prestala poslovna suradnja. Vaše osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih pohranjujemo, da bismo ispunili vaše potrebe ili zakonske obveze. Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

PRAVA ČLANOVA IAESP-a

Prava članova Međunarodnog udruženja znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša su:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi imamo obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 2. povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 3. uložili ste prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Udruženje za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka,
 4. osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 5. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na pristup podacima – imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i slično.

Pravo na ispravak – imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

Pravo na prigovor – imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo od Udruženja tražiti ograničenje obrade u slučaju da:

 1. osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,
 2. obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 3. ako više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili
 4. ako ste uložili prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi razloge ispitanika.

Uz navedeno, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka) te biti obaviješteni o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su Vaši podaci bili ili će u budućnosti biti otkriveni, a posebno primateljima u trećim zemljama.

Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu. Ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava, obratite nam se pismeno na e-mail adresu: iaesp.eu@gmail.com.

Za sva pitanja koja se odnose na web stranicu i Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da su u vezi s postupkom koji se odnosi na web stranicu i Pravila Privatnosti isključivo mjesno nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj.

Ne jamčimo niti impliciramo da je web stranica ili sadržaj/materijali na web stranici prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na web stranici koje se odnose na bilo koje usluge ili proizvode primjenjive su samo Republici Hrvatskoj te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, isključivo ste Vi odgovorni za poštovanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

DOPUNA PRAVILA O PRIVATNOSTI

Periodično možemo ažurirati naša Pravila privatnosti. Ažuriranja će biti će objavljena na našoj web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito posjećujte stranicu kako biste bili obaviješteni o mogućim ažuriranjima.

Za dodatna tumačenja obratite se upitom na: iaesp.eu@gmail.com