1. Europska GREEN konferencija – EGC 2023

23. – 26. svibnja 2023. | Vodice, Hrvatska

Prijava sažetka/rada

PRVA OBAVIJEST

SAŽETAK

Sažetak (do 200 riječi i do 5 ključnih riječi) pripremljen u podlozi, na hrvatskom i engleskom ili samo engleskom jeziku, pošaljite na e-mail:  iaesp.egc@gmail.com.

Molimo autore da uz sažetak u poruci naznače i željenu vrstu prezentacije te tematsku sekciju kojoj rad pripada.

Sažetci će biti objavljeni u Zborniku sažetaka EGC 2023.

Rok za dostavu sažetaka: 15. 3. 2023. 31. 3. 2023. (krajnji rok)

Obrazac za pripremu SAŽETKA.

POSTERSKA PRIOPĆENJA

Posterska priopćenja mogu biti na pripremljena engleskom ili hrvatskom jeziku. Molimo autore da pripreme postere dimenzija 100 cm visine i 70 cm širine (vertikalno).

Autori samostalno pripremaju i tiskaju postere.

Materijale potrebne za postavljanje postera osigurava Organizacijski odbor EGC 2023.

NAČIN PREZENTACIJE RADOVA

Autori odabiru željeni način prezentacije rada. Znanstveni odbor EGC 2023 zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno ili poster).

RADOVI

Cjeloviti radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu cjelovitih radova:

Obrazac za pripremu CJELOVITOG RADA

na hrvatskom jeziku:

na engleskom jeziku:

Rok za dostavu cjelovitih radova: 15. 7. 2023.

PRIJAVA SAŽETAKA I RADOVA

SAŽETKE i CJELOVITE RADOVE potrebno je imenovati EGC_prezime prvog autora (npr. EGC_Prezime) te poslati na e-poštu: iaesp.egc@gmail.com.

Ukoliko autor prijavljuje više od jednog sažetka/rada, molimo dokument označiti brojem nakon prezimena (Prezime1, Prezime2).

Molimo autore da sažetke/radove pripreme prema uputama i u dostupnim obrascima.

Sažetke i radove molimo poslati do naznačenih datuma kako bih iste uvrstili u Program, Zbornik sažetaka i Knjigu radova konferencije EGC 2023.

OBJAVA SAŽETAKA I RADOVA

Svi dostavljeni sažetci i radovi proći će proces međunarodne recenzije.

Sažetci radova biti će objavljeni u Zborniku sažetaka 1. Europske GREEN konferencije, dok će cjeloviti radovi biti objavljeni u Knjizi radova ili u podupirućim znanstvenim časopisima. Odluku o objavi pojedinog rada u podupirućem časopisu donosi uredništvo časopisa.

Za publiciranje rada u podupirućim časopisima NUŽNO je rad pripremiti  na engleksom jeziku.

Nakon objavljivanja, Knjiga radova 1. Europske GREEN konferencije bit će poslana na evaluaciju Web of Science Core Collection™ Conference Proceedings Citation Index.

PODUPIRUĆI ČASOPISI

ZnanstvenI odbor 1. Europske GREEN konferencije i urednički odbori podupirućih časopisa odabrati će radove za njihovu potencijanu objavu u podupirućim časopisima.

Samo radovi napisani na engleskom jeziku bit će uzeti u obzir za objavljivanje u podupirućim časopisima.

Podupirući časopisi 1. Europske GREEN konferencije:

.

UPUTE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE

Svaka kotizacija omogućuje prijavu najviše 2 sažetka/rada.

Kotizacija uključuje konferencijske materijale, e-potvrdu o sudjelovanju, e-zbornik sažetaka, e-knjigu radova, EGC koktel dobrodošlice, pauze za kavu, konferencijsku svečanu večeru i edukativni izlet s organiziranim prijevozom.

Institucija: Međunarodno udruženje znanstvenika i stručnjaka za zaštitu okoliša (IAESP), 31000 Osijek, Hrvatska OIB: HR17680025101
Svrha doznake: 1. Europska GREEN konferencija
Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4623600001103027379
SWIFT: ZABAHR2X